شیوخ امام:

۱- ابوبکر بن ابی شیبه

۲- عثمان بن ابی شیبه

۳- محمد بن عبد الله بن نمیر

۴- هشام بن عمار

۵- علی بن محمد طنافسی

۶- جباره بن مغلس

٧- مصعب بن عبد الله زبیری.

۸- سوید بن سعید

٩- عبد الرحمن بن عبد الرحیم دحیم

۱۰- ابو مصعب زهری.