تألیفات:

امام نسائی کتاب‌های گرانبهای را از خود بجای گذاشته است که مهمترین آن‌ها «المجتبی» یا «سنن (صغری) نسائی» می‌باشد.

کتاب‌های دیگر امام:

۱- سنن کبری

۲- خصائص امیر المومنین علی

۳- کتاب الکنی

۴- ضعفاء والمتروکین

۵- فضائل الصحابه

۶- مناسک الحج.