شاگردان:

امام نسائی محدث وامام عصر خود بود، وافراد بیشماری از وی کسب دانش نموده‌اند، که برخی از آن‌ها را ذکر می‌نماییم:

۱- امام ابو القاسم طبرانی

۲- امام ابو جعفر طحاوی

۳- ابراهیم بن محمد بن سنان

۴- ابوبکر احمد بن اسحاق ابن سنی

۵- ابو بشر دولابی

۶- ابو جعفراحمد بن محمد نحاس نحوی

٧- ابو علی نیشاپوری

۸- حسن بن خضر اسیوطی

٩- محمد بن معاویه اندلسی

۱۰- محمد بن هارون بن شعیب.