شیوخ امام:

۱- امام ابو داود سیستانی

۲- امام ابو عیسی ترمذی

۳- ابراهیم بن یعقوب جوزجانی

۴- اسحاق بن راهویه

۵- اسحاق بن ابراهیم

۶- حارث بن مسکین

٧- علی بن خشرم

۸- علی بن حجر

٩- قتیبه بن سعید

۱۰- محمد بن بشار