وفات:

امام ترمذی در اواخر عمر نابینا گردید، وبعد از یک عمر خدمت برای دین اسلام، در شب دوشنبه ۱۳ ماه رجب سال ۲٧٩ هجری درسن ٧۰ سالگی در شهر ترمذ به دارباقی شتافت.