شاگردان امام:

امام ترمذی یکی از دانشمندان وحفاظ حدیث به شمار می‌آید، و خلق بسیار‌ی از محضر ایشان استفاده برده‌اند، که مشهور‌ترین آن‌ها:

۱- حسین بن یوسف فربری

۲- هیثم بن کلیب شاشی

۳- ابو العباس محمد بن احمد محبوبی

۴- مکحول بن فضل نسفی

۵- ابو جعفر محمد بن احمد نسفی

۶- حماد بن شاکر ......

می‌باشند.