شیوخ امام:

امام ترمذی از محضر علمای و دانشمندان مشهور کسب فیض نمود، مانند:

۱- امام محمد بن اسماعیل بخاری

۲- امام مسلم بن حجاج نیشاپوری

۳- امام ابوداود سیستانی

۴- امام اسحاق بن راهویه

۵- قتیبه بن سعید

۶- محمد بن بشار

٧- علی بن حجر

۸- سوید بن نصر

٩- ابو مصعب احمد بن ابی بکرزهری

۱۰- اسماعیل بن موسی فزاری