تألیفات:

امام ابوداود در زمینه جمع‌آوری احادیث زحمات فراوانی متحمل گردید، وآثار زیادی از خود بجای گذاشت که مهمترین آن‌ها کتاب گرانقدرش: «سنن ابوداود» می‌باشد، آثار دیگر امام عبارتند از:

۱- کتاب المراسیل

۲- مسائل الامام احمد

۳- کتاب القدر

۴- الناسخ والمنسوخ

۵- کتاب الزهد

۶- اخبار الخوارج

٧- فضائل الأعمال.