شاگردان امام:

۱- ابو عیسی ترمذی

۲- ابو عبد الرحمن نسایی

۳- ابوبکرعبد الله بن ابی داود (پسرش)

۴- ابو عوانه یعقوب اسفرائینی

۵- ابو علی محمد بن علی لولوئی

۶- محمد بن ابی بکر بن داسه

٧- محمد بن علی بن عثمان آجری

۸- ابوبکر ابن ابی الدنیا

٩- ابو سعید بن الأعرابی

۱۰- احمد بن علی بن حسن بصری

۱۱- محمد بن جعفر فریابی.