صفحه نخست حدیث و سنت آشنایی با ائمه حدیث - کتب شش گانه ۳- امام ابو داود سجستانی (سیستانی)

۳- امام ابو داود سجستانی (سیستانی)

امام سلیمان بن اشعث ابو داود سجستانی در سال ۲۰۲ هجری در سیستان چشم به دنیا گشود.

امام ابو داود از کودکی شیفته علم حدیث بود، لذا از محضر علما ودانشمندان شهر خود کسب فیض نمود.

سپس برای تحصیل دانش وجمع‌آوری حدیث به شهرهای عراق، حجاز، مصر، شام وخراسان سفر کرد، در این سفرها از پیشوایان علم حدیث، اخذ حیث کرد.