شرح صحیح مسلم:

همچنان‌که علمای اسلام به صحیح بخاری توجه خاصی داشته‌اند، به صحیح امام مسلم نیز از نظر شرح، اختصار، و بیان مسائل فقهی‌اش توجه ویژه‌ای نموده‌اند. از شرح‌های مشهور بر این کتاب:

۱- «المعلم فی شرح کتاب مسلم» تألیف امام ابوعبد الله مازری است.

۲- «اکمال المعلم فی شرح صحیح مسلم» تألیف قاضی عیاض

۳- «المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج» تألیف امام محیی الدین نووی است که کاملترین وبهترین شرح صحیح مسلم به شمار می‌آید.

۴- «المفهم شرح صحیح مسلم» تألیف شیخ مشایخ ما امام