تألیفات:

امام مسلم خدمات شایانی برای اسلام، بخصوص در زمینه جمع‌آوری احادیث انجام داده است، وکتاب‌های مهمی درحدیث و علوم حدیث تألیف نموده که مهمترین آن‌ها: (الجامع الصحیح) «صحیح مسلم» می‌باشد.

کتاب‌های دیگرایشان عبارتند از:

۱- کتاب العلل

۲- کتاب الأسماء والکنی

۳- کتاب الأقران

۴- کتاب المخضرمین

۵- کتاب من لیس له إلا راو واحد.

۶- کتاب اولاد الصحابة

٧- کتاب المسند الکبیر

۸- کتاب الجامع الکبیر

٩- کتاب التمییز

۱۰- کتاب طبقات التابعین.