شاگردان ایشان:

صیت وآوازه امام مسلم به گوش خاص وعام رسید، لذا طالبان حدیث وتشنگان میراث محمدی از گوشه واطراف سرزمین پهناور اسلام برای شنیدن وروایت حدیث به محضر امام می‌آمدند، افراد بی‌شماری از مجلس درس امام فیض بردند، حتی برخی از ائمه واقران ایشان نیزاز وی حدیث روایت کرده‌اند، ما تعدادی از شاگردان امام دررا اینجا ذکر می‌نماییم:

۱- ابو عیسی ترمذی (ت:۲٧٩هـ).

۲- ابو حاتم رازی (ت:)

۳- ابوبکر محمد بن اسحاق ابن خزیمه(ت: ۳۱۱هـ)

۴- موسی بن هارون (ت:)

۵- ابو عوانه یعقوب بن اسحاق اسفرائینی

۶- یحیی بن صاعد (ت:)

٧- ابراهیم بن محمد بن سفیان(ت:۳۰۸ هـ).

۸- ابراهیم بن ابی طالب