شیوخ امام مسلم:

۱- امام محمد بن اسماعیل بخاری (ت:۲۵۶هـ).

۲- یحیی بن معین (ت:۲۲۴ هـ).

۳- ابوبکر بن ابی شیبه (ت:۲۳۵هـ).

۴- عثمان بن ابی شیبه (ت:۲۳٩هـ).

۵- قتیبه بن سعید (ت: ۲۴۰هـ).

۶- امام احمد بن حنبل (ت:۲۴۱هـ).

٧- حرمله بن یحیی (ت:۲۴۴هـ).

۸- محمد بن مثنی (ت:۲۵۲هـ).