تألیفات:

امام بخاری خدمات شایانی برای اسلام انجام داد، وکتاب‌های گرانبهای از خود بجای گذاشت که مهمترین آن‌ها کتاب ایشان در حدیث [الجامع الصحیح] «صحیح بخاری» می‌باشد، امام بخاری در عنفوان جوانی به تصنیف و تألیف روی آورده است. کتاب‌های دیگر امام بخاری عبارتند از:

۱- الأدب المفرد.

۲- التاریخ الکبیر.

۳- التاریخ الأوسط.

۴- التاریخ الصغیر.

۵- التفسیر الکبیر.

۶- المسند الکبیر.

٧- کتاب العلل.

۸- کتاب رفع الیدین.

٩- کتاب الأشربة.

۱۰- کتاب القراءة خلف إمام.

۱۱- کتاب الضعفاء.

۱۲- بر الوالدین.

۱۳- کتاب الکنی.

۱۴- خلق افعال العباد.

۱۵- أسامی الصحابة.