شاگردان ایشان:

امام بخاری در عنفوان جوانی تدریس را آغاز نمود وآوازه‌اش به گوش تشنگان علم رسید، لذا جمعیت انبوهی برای شنیدن درس حدیث در محضرش حاضر شدند، امام در شهرهای بصره، بغداد، حجاز، بلخ وغیره به تدریس پرداخت، ودر اواخر عمرش به زادگاهش بخارا بازگشت، ومدت طولانی مشغول تدریس وتحدیث گردید، بیش از نود هزار نفر کتاب «صحیح» را از زبان ایشان شنیده‌اند، برخی از شاگردان برجسته‌ی امام را ذکر می‌نماییم:

۱- مسلم بن حجاج نیشاپوری (ت:۲۶۱هـ)

۲- ابو عیسی محمد بن عیسی ترمذی (ت:۲٧٩هـ)

۳- ابو عبد الرحمن احمد بن علی نسائی (ت:۳۰۳)

۴- ابو علی صالح جزره (ت: ۲٩۳هـ).

۵- ابو عبد الله محمد بن نصر مروزی (ت:۲٩۴هـ)

۶- ابو جعفر محمد بن عبدالله حضرمی (ت:۲٩٧هـ)

٧- ابوبکر محمد بن اسحاق ابن خزیمه (ت:۳۱۱هـ).

۸- محمد بن یوسف فربری

٩- ابراهیم بن معقل نسفی

۱۰- و....