شیوخ ایشان:

۱- عبید الله بن موسی عبسی (ت: ۲۱۳هـ).

۲- مکی بن ابراهیم بلخی (ت: ۲۱۵هـ).

۳- عبد الأعلی بن مسهر (ت: ۲۱۸هـ).

۴- ابو نعیم فضل بن دکین (ت: ۲۱٩هـ).

۵- آدم بن ایاس (ت:۲۲۰هـ).

۶- عفان بن مسلم بصری (ت:۲۲۰هـ).

٧- عبد الله بن عثمان مروزی (ت: ۲۲۱هـ).

۸- یحیی بن معین (ت: ۲۳۳هـ).

٩- علی بن مدینی (ت: ۲۳۴هـ).

۱۰- احمد بن حنبل (ت: ۲۴۱هـ).

۱۱- و...