صفحه نخست حدیث و سنت سنت و جایگاه آن در شریعت اسلامی ۱۰- امام ابن ماجه و سنن او ۲۰٧- ۲٧۳

۱۰- امام ابن ماجه و سنن او ۲۰٧- ۲٧۳

او ابو عبدالله بن یزید بن ماجه حافظ است در سال ۲۰٧ به دنیا آمد وی طلب حدیث را آغاز نمود و در طلب آن مسافرت نمود تا از اصحاب مالک و لیث بن سعید حدیث شنید و مردمان بسیاری از وی حدیث روایت کردند ابو یعلی خلیلی قزوینی در مورد او می‌گوید وی در این‌شان – علم حدیث – عالم بود که دارای تألیفات بسیاری از جمله تاریخ و سنن بوده است به عراق و مصر و شام سفر کرده است و ابن کثیر گفته: او صاحب سنن مشهور خود بوده است که آن سنن بر علم و عمل و تبحر و اطلاع و پیروی کردن وی از سنت در اصول و فورع دلالت می‌کند و سنن بر ۳۲ کتاب و ۱۵۰۰ باب ۴۰۰۰ حدیث شامل [۳٩۳] می‌آید که همۀ آن‌ها جز عدۀ کمی حدیث‌های خوبی هستند وی در سال ۲٧۳ به دیار ابدی سفر کرده است.

[۳٩۳] البدایه و النهایه تألیف ابن کثیر ۱۱/۵۲.