غوغای بزرگ پیرامون او:

آنکه گفته شد اصول کلی مذهب او در فقه و اجتهاد بود و چنانکه می‌بینی این اصول با اصول امامان بویژه امامان سه گانه دیگر هماهنگ است و حق مسلم ابو حنیفه آن بود که نام و آوازه‌ای او (خوشبو و معطر شکوهمند و با عظمت در نظر همگان بخاطر خدماتی که به اسلام داشته و پایه‌های فقه را بنا نهاده و دنیا را پر از علمای شکوهمند نموده است) مسیر تاریخ را سیری نماید ولی همچنانکه این امام بزرگ را می‌بینم در عصر خودش غوغای بزرگی پیرامون او بر انگیخته چنانکه این غوغا و آشوب بعد از وفاتش نیز ادامه یافت و مردم در‌شان او به دو دسته تقسیم می‌شوند دسته‌ای به فضل اومعترف بودند و به او علم او اذعان نمودند و به امامتش اقرار کردند که این دسته همان جمهور مسلمانان بودند و دسته‌ای کینه و خشم او را داشتند و مردم را از او و فقه او دور می‌راندند و بد گمانی را نسبت به او و یارانش به بار می‌آوردند پس به نظر شما منظور از آن همه نامردی چه بود و این بدگویان چه کسانی بودند.