صفحه نخست حدیث و سنت سنت و جایگاه آن در شریعت اسلامی اسلام آوردن و هم صحبت بودن او با پیامبر

اسلام آوردن و هم صحبت بودن او با پیامبر ص:

آنچه مشهور است ایشان در سال هفت هجری در بین صلح حدیبیه و غزوه خیبر، اسلام آورده است و سنه ایشان در آن زمان در حدود سی بود [۳۱۰]. زمانی که از خیبر برگشت همراه پیامبر ص وارد مدینه شد و در صفه [۳۱۱] سکونت گزید. و تا زمانی که پیامبرص فوت نمودند حضرت ابوهریره با ایشان همراه بودند و اغلب اوقات با پیامبر ص غذا می‌خورد.

[۳۱۰] ترجیح اسلام آوردن ایشان قبل از آشکار کردن آن زمانی که از منطقه خویش برگشته بوده بعد از غزوه خیبر می‌آید. [۳۱۱] صفه مکانی در مسجد نبوی بود که پیامبر ص آن را برای فقراء و مهاجر و انصار از کسانی که جایی نداشتند در آن سکونت اختصاص داده بود و مکان صفه در مسجدی نبوی همیشه معروف بوده است.