صفحه نخست حدیث و سنت سنت و جایگاه آن در شریعت اسلامی نظرات علمای جرح و تعدیل در مورد امام زهری

نظرات علمای جرح و تعدیل در مورد امام زهری

ابن سعد در طبقات می‌گوید: زهری فردی ثقه [مورد اعتماد] دانشمند و راوی بسیاری از احادیث و فقیهی توانا و جامع بود.

نسائی می‌گوید: بهترین اسناد حدیثی پیامبر ص را چهار نفر روایت کرده‌اند: زهری از علی بن حسن از پدرش از جدش، و زهری از عبیدالله از ابن عباس، و دو طریق دیگر روایت را هم بیان کرده است.

امام احمد می‌فرماید: احادیث زهری بهترینِ احادیثی پیامبر ص را چهار نفر روایت کرده‌اند: زهری از علی بن حسن از پدرش از جدش، و زهری از عبیدالله از ابن عباس، و دو طریق دیگر روایت را هم بیان کرده است.

امام احمد می‌فرماید: احادیث زهری بهترینِ احادیث و دارای نیکوترین اسناد هستند. و ابن ابی حاتم می‌گوید: از ابوزرعه سؤال شد: کدام یک از سندهای حدیثی صحیح‌تر است، پس گفت: چهار طریق از بقیه‌ی طروق صحیح‌تر است، که در رأس این سندها روایت زهری از سالم از پدرش می‌باشد.

و ابن حبان در فصل «ثقات» می‌گوید: محمد بن مسلم شهاب زهری قریشی که لقب او ابوبکر است ده تن از اصحاب را ملاقات نموده است و او از حافظ‌ترین افراد زمان خود بوده است، و دارای اسلوب نیکوتری در روایت متن احادیث است، و فقیه دانشمندی بود که مردم از روایت کرده‌اند.

صالح بن احمد می‌گوید: پدرم برایم نقل کرد که امام زهری از تابعین و اهل مدینه و فردی ثقه بود. و امام مسلم در مقدمه‌ی کتاب صحیح خود می‌گوید: کسی که امام زهری را می‌دید، دوست داشت همانند او باشد، زیرا او دارای شخصیتی بزرگ، و یاران زیادی بود که در حفظ کلام او [یا احادیثی که روایت می‌کرد] و کلام دیگران مورد اطمینان بودند و...

امام ذهبی در «تذکره الحفاظ» می‌گوید: او پرچمدار حافظان حدیث و کسی بود که سخنانش در حدیث حجت است. و ابن حجر در «تهذیب التهذیب»: او ابوبکر، فقیه، حافظ، اهل مدینه و یکی از بزرگان و امامان اهل سنت و عالم حجاز و شام بود. و همچنین ابن حجر در «التقریب» می‌گوید: زهری فقیه و حافظ حدیث بود که همگی بر بزرگواری او و استواری کلام امام زهری هم رإی هستند.

و اینچنین روایات ائمه، حافظان حدیث و علمای حرج و تعدیل همدیگر را برای ثقه بودن، امین بودن و بزرگواری او تقویت می‌کنند و فضیلتش را از دیدگاه محدثان ثابت می‌نمایند.