نظر خوارج

به هرحال، این اختلاف پیش آمده میان صحابه موجب گردید که خوارج و شیعه، درمورد صحابه، رای و نظری غیر از رای و نظر عموم مسلمانان داشته باشند تا قبل از وقوع فتنه خوارج علیرغم اختلاف فرقه هایشان همگی صحابه را عادل می‌دانستند.اما بعداً علی بن ابیطالب، عثمان بن عفان، اصحاب جمل و حکمین(ابو موسی اشعری و عمرو عاص)وهر کسی راکه تن به حکمیت دادورای و نظر یکی یا هر دو تا از حکمین را درست دانست تکفیر کردند.

و به همین دلیل، به خاطر رضایت دادن صحابه به حکمیت و به زعم خودشان پیروی صحابه از حاکمان جور و ستم احادیث همه آنان را رد کردند و به آنان اطمینان نداشتند.