ارکان اعتکاف

۱- نیت ۲- ماندن در مسجد

شروط اعتکاف کننده:

۱- مسلمان باشد، پس اعتکاف کافردرست نیست.

۲- عاقل وممیز باشد، اعتکاف شخص دیوانه و بچه غیر ممیز صحیح نیست.

۳- پاکی از جنابت.

۴- پاکی از حیض ونفاس (برای خانم‌ها) و اعتکاف آن‌ها باید با اجازه و رضایت همسران باشد.

۵- ماندن در مسجد، و افضل و بهتر اینست که مسجد جامع باشد.

آداب اعتکاف:

۲- خود را به نماز، ذکر و دعاءو استغفار و تلاوت قرآن و درود برپیامبرج مشغول نماید.

۳- از سخنان بیهوده اجتناب کند. و زبان خویش را جز به خوبی نگشاید.

۴- در غیر رمضان برای معتکف مستحب است که روزه باشد.

۵- در مسجد جامع باشد، تا اینکه برای شرکت در نماز جمعه از مسجد بیرون نشود.

حضرت ام المؤمنین عایشهل می‌فرماید:

«شخص معتکف نباید به عیادت بیمار برود، و نه در تشیع جنازه شرکت کند، و نه زنی را لمس کند و نه همخوابی کند، و از مسجد بجز برای کار ضروری و قضای حاجت بیرون نشود، و اعتکاف بدون روزه درست نیست، و اعتکاف جز در مسجد جامع صحیح نیست» [۶٧].

آنچه اعتکاف را باطل می‌کند:

۱- بیرون شدن بدون عذر و حاجت از مسجد.

۲- زایل شدن عقل. (دیوانگی و مستی)

۳- هم‌بستری با همسران.

۴- شروع شدن دوره ماهیانه و خون نفاس، (پس برخانم‌ها واجب است که در چنین حالتی فوری از مسجد بیرون شوند).

٭٭٭٭٭٭٭٭

[۶٧] امام ابو داود (۲۴٧۳) و بیهقی (۴/۳۲۱) روایت کرده‌اند.