نماز تراویح

نماز تراویح سنت موکده است و ویژه شب‌های رمضان می‌باشد که بعد از نماز عشاء با جماعت خوانده می‌شود.

پیامبر ج چندین شب همراه با اصحاب و یارانش بصورت جماعت برگزار نمودند، ولی در شب‌های بعد که صحابه در مسجد پیامبر حاضر شدند حضرت رسول الله ج برای نماز تراویح تشریف نیاوردند، هنگامی‌که صبح نمودند پیامبر ج خطاب به صحابه فرمود: «من به این خاطر بیرون نشدم که مبادا این نماز برشما فرض گردد» [۶۱].

در حدیث دیگرپیامبر ج امت اسلامی‌را به خواندن این نماز تشویق وترغیب نموده است: «هر کس براساس ایمان به خدا و امید اجر ازوی ماه رمضان را قیام کند (ونماز بخواند) گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود» [۶۲].

درباره تعداد رکعت‌های نماز تراویح نزد علما و فقهای اسلام اختلاف آراء و جود دارد.

برخی از علماء قائل بهیازده رکعت بودن آن هستند، یعنی هشت رکعت تراویح و سه رکعت نماز شفع و وتر، می‌گویند که پیامبر ج یازده رکعت خوانده همچنان‌که حضرت عایشهب می‌فرماید: «پیامبر ج در ماه رمضان، وغیر رمضان بریازده رکعت نمی‌افزودند» [۶۳].

پس افضل و بهتر آن است که یازده رکعت خوانده شود.

گروه دیگر از علماء و فقهای امت می‌فرمایند: تعداد رکعت‌های آن بیست رکعت می‌باشد و سه رکعت نماز شفع و وتر که مجموعا ۲۳ رکعت است زیرا که در زمان عمر بن الخطاب صحابه و تابعین بیست رکعت می‌خواندند [۶۴].

و برخی دیگر تعدادآن را ۳۶ رکعت گفته‌اند.

از روایت و کلام علماء چنین فهمیده می‌شود که نماز تراویح رکعات محدودی ندارد بلکه نماز شب دو رکعت، دو رکعت است کم یا زیاد خواندن رکعات به طو لانی بودن قرائت یا کوتاه بودن آن بستگی دارد، یعنی اگر قرائت کوتاه خواند، همراه با طمانینه و ارامش برتعداد رکعات بیفزاید و اگر قرائت نماز طو لانی نمود از تعداد رکعات بکاهد.

٭لازم به یادآوری است که صحابه کرام و گذشتگان امتش نماز تراویح را آرام و بدون عجله و طولانی بجای می‌آوردند.

٭باید توجه داشته باشیم که این مسئله نباید باعث افتراق و جدائی مسلمین گردد.

٭برای بدست آوردن ثواب و اجر قیام تمام شب شایسته است که همراه امام خماعت نماز را خواند تا اینکه امام از نماز فارغ و منصرف گردد.

٭٭٭٭٭٭٭٭

[۶۱] صحیح بخاری (۱۱۲٩) و صحیح مسلم (٧۶۱) [۶۲] امام بخار ی(۲۰۰٩) و مسلم (٧۵٩) [۶۳] امام بخاری (۱۱۴٧) و مسلم (٧۳۸) [۶۴] به موطاءامام مالک (۱/۱۱۵) و سنن بیهقی (۲/۴٩۶) رجوع شود.