ایامی‌که روزه گرفتن مکروه است

۱- روز جمعه، اختصاص روز جمعه برای روزه گرفتن کراهت دارد، مگر انکه یک روز قبل و بعد آن روزه بگیرد.

حضرت ابو هریرهس روایت می‌کندکه پیامبر ج فرموده است: «هیچ یک از شما روز جمعه روزه نگیرد مگر آنکه یک روز قبل یا بعد آن روزه بگیرد» [۵۶].

۲- روز شنبه، تنها روز شنبه روزه گرفتن کراهت دارد. زیرا روزی است که یهود آن را بزرگ می‌دارد، شایسته است که مسلمانان با آن‌ها مخالفت نماید، پس اگر خواست روزه بگیرد باید قبل و بعد آن نیز روزه بگیرد.

عبدالله بن بسر سلمی‌از خواهرش صماءروایت می‌کند که پیامبر ج فرموده است: «روز شنبه را روزه نگیرید، مگر روزه‌ای که برشما فرض واجب شده است، اگر چیزی را (در روز شنبه) برای خوردن نیافتید، جز پوست انگور یا برگ درخت آن را بجوید و بخورید» [۵٧].

۳- یک روز یا دو روز قبل از رمضان روزه گرفتن، کراهت دارد، حتی برخی به حرام بودن آن قائل هستند، مگر برای کسی که برحسب عادت همیشگی خودش یک روز در میان روزه می‌گرفته است که با آن روز مصادف شده است مانعی ندارد.

پیامبر ج فرموده است: «با یک یا دو روز روزه گرفتن به استقبال رضان نروید مگر کسی که آن روز بر حسب عادت روزه می‌گرفته، پس روزه بگیرد» [۵۸].

٭در حدیث صحیح پیامبر ج از روزه گرفتن بعد از نیمه شعبان نهی فرموده است [۵٩].

۴- دو روز یا بیشتر پشت سر هم بدون افطار و سحری روزه گرفتن، وصال نامیده می‌شود، پس بدین صورت روزه گرفتن کراهت دارد.

پیامبر ج فرموده است: «از روزه وصال بپرهیزید».

صحابه عرض کردند: یا رسول الله شما خودتان روزه وصال می‌گیرید؟ در جواب فرمود: (همانا من مانند شما نیستم زیرا پروردگارم به من غذا و آب می‌دهد) [۶۰].

٭٭٭٭٭٭٭٭

[۵۶] امام بخاری (۱٩۸۵) و مسلم (۱۱۴۴) [۵٧] حدیث صحیح است امام ابو داود (۲۴۲۱) و ترمذی (٧۴۴) و ابن ماجه (۱٧۲۶) [۵۸] امام بخاری (۱٩۱۴) و مسلم (۱۰۸۲) [۵٩] سنن ابو داود (۲۳۳٧) و ترمذی (٧۳۸) [۶۰] امام بخاری (۱٩۶۲) و(۱٩۶۵) و مسلم (۱۱۰۲) و (۱۱۰۳)