ایامی‌که روزه گرفتن حرام است

۱- دو روز عید، عید سعید فطر، و عید قربان، حضرت امیرالمومنین عمر بن خطابس می‌فرماید: «رسول الله ج از روزه گرفتن این دو روز عید نهی کرده است، روز عید فطر، و روز عید قربان، که در آن از گوشت قربانیان می‌خورید» [۵۰].

و همچنین حضرت ابو هریرهس روایت می‌کند که پیامبر ج «از روزه این دو روز، روز عید فطر و قربان، نهی کرده است» [۵۱].

۲- سه روز ایام تشریق، که عبارت است از یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ماه ذی الحجه.

حضرت ابو هریرهس روایت می‌کند که پیامبر ج عبدالله بن حذافه رضیاله عنه را فرستاد تا اینکه در منی بگردد. به مردم بگوید که: «این سه روز را روزه نگیرید، زیرا که ایام خوردن و آشامیدن و ذکر خداوندأ است» [۵۲].

٭لازم به تذکر است که حجاجی که متمتع یا قارن هستند اگر هدی قربانی نداشته باشند می‌توانند در این ایام تشریق روزه بگیرند [۵۳].

۳- روز شک، ان روز سی‌ام شعبان است که مردم بگو مگو درباره هلال رمضان دارند اما بخاطر ابر آلود بودن آسمان هلال روئیت نشده است، پس روزه گرفتن در آن روز به قصد احتیاط درست نیست و حرام است.

حضرت عمار بن یاسربمی‌فرماید: «کسی که روز شک را روزه بگیرد، رسول خدا اباالقاسم ج را نافرمانی کرده است» [۵۴].

۴- روزه مستحب زنان شوهر دار بدون اجازه شوهر حرام است زن حق ندارد بدون رضایت و اجازه شوهر روزه سنت بگیرد.

حضرت ابو هریرهس روایت می‌کند که رسول الله ج فرموده است: «زن چنانچه شوهرش حاضر و مقیم باشد بدون رضایت و اجازه‌اش نباید روزه بگیرد» [۵۵].

٭٭٭٭٭٭٭٭

[۵۰] امام بخاری (۱٩٩۰) و مسلم (۱۱۳٧) [۵۱] امام بخاری (۱٩٩۳) و مسلم (۱۱۳۸) روایت کرده‌اند ابو سعید خدری و عبدالله بن عمر و عایشه حدیث نهی از روزه‌گرفتن را در دو روز عید را روایت کرده‌اند. [۵۲] حدیث صحیح است امام احمد (۲/۵۱۳) [۵۳] امام بخاری (۱٩٩٧) از حضرت عایشه و عبدالله بن عمر روایت می‌کند که: پیامبر ج اجازه روزه گرفتن در ایام به کسی نداده ,مگر کسانی که هدی قربانی نداشته باشند. [۵۴] حدیث صحیح است. امام ترمذی (۶۸۶) و ابو داود (۲۳۳۴) و نسائی (۴/۱۵۳) و ابن ماجه (۱۶۴۵) [۵۵] امام بخاری (۵۳۶۰,۵۱٩۲) و مسلم (۱۰۲۶)