چیزهای که روزه را باطل نمی‌کند

۱- خوردن یا اشامیدن از روی فراموشی یا اجبار، کسی که از روی فراموشی یا اجبار چیزی بخورد یا بیاشامد روزه‌اش صحیح است.

۲- استفراغ غیر ارادی، و بدون قصد، روزه را باطل نمی‌کند.

۳- مضمضه (آب در دهان کردن) و استنشاق (آب در بینی کردن) هنگام وضو گرفتنم، روزه را باطل نمی‌کند مشروط بر اینکه مبالغه و زیاده روی نکند.

۴- سرمه کشیدن در چشم، همچنین چکاندن قطره در گوش و چشم روزه را باطل نمی‌کند.

۵- چشیدن طعم غذا بشرط اینکه از گلویش پایین نرود.

۶- فرو بردن آب دهان، روزه را باطل نمی‌کند.

٧- تزریق آمپول (وریدی و عضلانی) روزه را باطل نمی‌کند، اما سرم خوراکی باطل کننده است.

۸- مسواک زدن در هر وقتی که باشد اشکال ندارد هرچند همراه با برش و خمیر دندان باشد.

٩- به تاخیر انداختن غسل جنابت یا غسل (حیض) عادت ماهیانه و نفاس، تا بعد از طلوع فجر بهتر است، حضرت عایشه و ام سلمه می‌فرمایند: «گاهی پیامبر ج صبح می‌نمودند (وفجر طلوع می‌کرد) در حالی که جنب بودند. آنگاه غسل می‌کردند و روزه می‌گرفتند» [۳۲].

۱۰- احتلام شدن در نهار رمضان روزه را باطل نمی‌کند.

۱۱- ریختن آب سرد روی سر و یا دوش گرفتن، هیچ اشکالی ندارد.

۱۲- حجامت و همچنین خون گرفتن، روزه را باطل نمی‌کند، زیرا که در حدیث چنین آمده است: «پیامبر ج در حالی که روزه بودند حجامت گرفتند» [۳۳].

۱۳- بوسیدن و در آغوش گرفتن همسر، برای کسی که بتواند خود را کنترل نماید، و به هم‌بستری (جماع) منجر نشود اشکالی ندارد، هرچند که پرهیز کردن از این امور افضلو بهتر است.

ام المو منین عایشهل می‌فرماید: «پیامبر ج در حالی که روزه بودند. همسران خودرا در آغوش می‌گرفت. وهمچنین در حال روزه همسران را می‌بوسید. ولی ایشان خود را سخت در کنترل داشت» [۳۴].

۱۴- استعمال عطر، بخور، و بوئیدن گل و ریحان هیچ اشکالی ندارد.

۱۵- استفاده از بخاخ (اسپری مخصوص) برای کسانی که دچار بیماری (آسم) تنگی نفس هستند، اشکالی ندارد.

٭٭٭٭٭٭٭٭

[۳۲] امام بخاری (۱٩۳۱) و مسلم (۱۰٩) [۳۳] امام بخاری (۱٩۳٩) [۳۴] امام بخاری (۱٩۲۸) و مسلم (۱۱۰۶)