چیزهای که روزه را باطل می‌کنند

آنچه که روزه را باطل می‌کند بر دو قسم است:

الف: آنچه که روزه را باطل می‌کند و فقط قضای آن را واجب می‌گرداند:

۱- خوردن و آشامیدن بطوری عمدی، اما اگر کسی از روی فراموشی و یا اجبار چیزی خورد یا نوشید، روزه‌اش صحیح است.

پیامبر ج فرموده است: «کسی که روزه بود. و فراموش کرد آنگاه چیزی خورد یا نوشید. روزه خود را کامل کند زیرا که خداوند به وی غذا و آب داده است» [۳۰].

۲- استفراغ عمدی، زیرا که پیامبر ج فرموده است: «کسی که استفراغ بر او غلبه کرد بر وی قضا نیست. اما کسی که خود عمدا استفراغ کند. باید قضای آن روز را بگیرد» [۳۱].

۳- حیض و نفاس(خون بعد از ولادت) اگر چه یک لحظه قبل از غروب آفتاب باشد، روزه را باطل می‌کند.

۴- استمنا’ (جلق زدن) روزه را باطل می‌کند و قضا’ آن روزه را واجب می‌گرداند، اما اگر احتلام شد روزه‌اش صحیح است.

ب: آنچه روزه را باطل می‌نماید.و قضا و کفاره را واجب می‌گرداند:

جماع، یعنی نزدیکی و هم‌بستری کردن با همسر در نهار رمضان، که در این صورت روزه باطل می‌شود و قضا’ و کفاره هردو واجب می‌شود.

«کفاره عبارت است از آزاد کردن غلام مسلمانت، یا دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن، یا به شصت نفر مسکین غذا دادن. این کفاره برحسب ترتیب پرداخت می‌شود.

٭اگر زن و مرد از روی اگاهی و با اختیار خود و عمدادر نهار رمضان آمیزش جنسی کردند برهر دو قضاء و کفاره لازم می‌گردد، اما اگر زن مجبور باشد بروی کفاره نیست.

٭٭٭٭٭٭٭٭

[۳۰] امام بخاری (۱٩۲۳) و مسلم (۱۱۵۵) [۳۱] حدیث صحیح است ,امام ابو داود (۲۳۸۰) و ابن ماجه (۱۶٧۶) و ترمذی (٧۲۰)