شرایط صحت روزه

شرایط صحت و درست بودن روزه عبارت است از:

۱- اسلام، پس روزه شخص کافر صحیح نیست.

۲- عقل، روزه انسان دیوانه صحیح نمی‌باشد.

۳- تمییز، پس روزه کودک غیر ممیز درست نیست.

۴- پاک بودن از موانع شرعی، مثل: حیض، و نفاس که رد صورت وجود آن روزه درست نیست پس روزه خانم‌های درست است که از عادت ماهیانه و از خون بعد از زایمان پاک باشند.

۵- نیت، باید در شب وپیش از طلوع فجر نیت روزه داشته باشد.

و جای نیت در قلب است. و بدون نیت روزه درست نیست.

٭٭٭٭٭٭٭٭