شرایط وجوب روزه

شرایط وجوب روزه عبارت است از:

۱- اسلام پس بر فردی که کافراست روزه واجب نیست تا اینکه مسلمان شود.

۲- عقل، پس بر شخص دیوانه روزه واجب نیست، زیرا که تکلیف از وی برداشته شده است.

رسول الله ج فرموده است: « قلم تکلیف از سه نفر برداشته شده است: شخص دیوانه تا زمانی که بهبودی یابد. کسی که خوابیده تا زمانی که بیدار گردد، و از کودک تا زمانی که بالغ شود».

۳- بلوغ، پس بر کودکان روزه واجب نیست، تا زمانی که بالغ شوند، اما اگر توانای داشته با شند خوب است که آن‌ها را به روزه امر کرد تا اینکه عادت بگیرند.

۴- توانائی بر روزه گرفتن، پس شخصی که بخاطر بزرگ سالی یا بیماری مزمن توانایی روزه گرفتن ندارد، بر وی واجب نیست، و در ازای هر روز به یک نفر مسکین غذا بدهد.

٭٭٭٭٭٭٭٭