ماه رمضان چگونه اثبات می‌گردد

ماه مبارک رمضان به دو گونه اثبات می‌شود:

رویت هلال ماه رمضان، اگر یک فرد عادل و راستگو هلال ماه رمضان را ببیند، گواهی او برای اثبات هلال کافی است.

این در صورتی است که آسمان صاف باشد و اگر آسمان ابریبود وماه رویت نشد، باید:

سی روز ماه شعبان را کامل نمود.

پیا مبر ج می‌فرماید: «با دیدن ماه روزه بگیرید. وبا دیدنش افطا ر کنید، پس اگر (بخاطر ابری بودن آسمان) هلال بر شما پوشیده بود، سی روز ماه شعبان را کامل کنید».

لازم به ذکر است که برای اثبات هلال شوال گواهی یک نفر کافی نیست، بلکه باید دونفر عادل گواهی دهند، ودر صورت دیده نشدن ماه، باید سی روز روزه‌گرفت.