مشخصات کتاب

روزه - فضائل، فوائد، احکام و آداب
تأليف:

حسین تاجی گله داری