منابع

۱- قرآن کریم........................................................ کلام الله رب العالمین

۲- صحیحین........................................................ امام مسلم و امام بخاری

۳- نهج البلاغة ...................................................... ترجمه الهی قمشه‌ای

۴- صحیفه سجادیه ................................................. امام زین العابدین

۵- سیر دگرگونی اندیشه شیعی از شورا تا ولایت فقیه .............. استاد احمد کاتب

۶- عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ............................. آیة الله سید ابو الفضل برقعی

۷- عیانات ......................................................... ابراهیم توحیدی

۸- تشیع و تصوف ................................................. ترجمه علی رضا ذکاوتی

۹- توحید عبادت .................................................. آیة الله شریعت سنگلجی

۱۰- تشیع علوی و تشیع صفوی ................................... دکتر علی شریعتی

۱۱- مقاله «بازخوانی تشیع» ..................................... حجة الإسلام دکتر محسن کدیور

۱۲- تأملی در منابع اعتقادی ................................... حجة الإسلام دکتر محسن کدیور

۱۳- حدیث غدیر ................................................ ترجمه: ایوب گنجی

۱۴- عمر والتشیع ................................................ استاد حسن العلوی

۱۵- غلو- در آمدی بر عقاید غالیان .............................. آیة الله صالحی نجف آبادی

۱۶- مدارا و مدیریت ............................................. دکتر عبدالکریم سروش

۱۷- دیگر منابع در پاورقی‌ها موجود است.