اندرزی به طرفین

لازم می‌دانم این نکته‌ی بسیار حساس را در عرصه‌ی روابط میان شیعیان و اهل سنت یادآوری نمایم که چنانچه ما اهل سنت هنگام ذکر نام ابوبکر از خداوند خشنودی‌اش را برای او بخواهیم، اما شیعیان او را «لعن و نفرین» نمایند، به هیچ وجه امکان تفاهم و وحدت وجود ندارد، زیرا فاصله میان درخواست رضایت خداوند برای او و لعن و نفرینش فاصله بسیار زیادی است.

بار دیگر می‌خواهم پیروان هردو مذهب را یادآور شوم که در مخاطب قراردادن و داوری در باره‌ی طرف مقابل استفاده از کلمات و عباراتی وحدت بخش و الفت‌آمیز ضرورت دارد و باید و از هرآنچه که زمینه‌ساز پراکندگی و کینه‌ورزی و آزردگی می‌شود جداً دوری جویند، زیرا به تعبیر رسول خدا «کینه‌ورزی تراشنده است، اما نه تراشنده‌ی مو، بلکه تراشنده‌ی دین».