صفحه نخست عقاید (کلام) بازسازی باورها داستان خشم فاطمهل از ا...

داستان خشم فاطمهل از ابوبکر و عمر ب

از جمله کارهای نادرست تیجانی و برخی دیگر از نویسندگان و گویندگان این است که حدیث ساختگی «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي....» و روایت نادرست «نزاع میان فاطمه با أبوبکر بر سر فدک!» (ص۲۵۴) و ضرب و شتم و شکستن پهلوی او توسط عمر، همچنین آتش‌زدن خانه‌اش در جریان بیعت اجباری با أبوبکر!» (ص۱۹۰) را کنارهم گذاشته، و نتیجه گرفته می‌گیرند که أبوبکر و عمر مورد خشم خدا و رسول او واقع شده‌اند، زیرا در روایتی آمده که «إن الله یغضب بغضب فاطمه..!»، «خداوند با خشم فاطمه خشمگین و با خوشنودی او خوشنود می‌شود»!!.