صفحه نخست عقاید (کلام) بازسازی باورها آیا خلفای پیش از حضرت علی غاصب و ستمگر بوده‌اند؟

آیا خلفای پیش از حضرت علی غاصب و ستمگر بوده‌اند؟

متأسفانه آقای تیجانی با استناد به چند روایت جعلی و نیز ارائه تفسیری نادرست و ناتمام از تاریخ اسلام ادعا کرده است که خلفای راشدین ستمگر بوده و با ائمه رابطه دشمنی داشته‌اند!.

علاوه بر آیات و روایاتی که در رد این اندیشه ناصواب ذکر شدند، اکنون با ارائه چند مدرک از کتب معتبر شیعه معلوم می‌شود که خلفای راشدین مورد احترام و محبت امامان بوده‌اند، تا برادران و خواهران خردمند و با تقوای شیعه باور کنند که تیجانی و امثال او که حقیقت‌ها را پنهان و کتمان می‌کنند، و به آیاتی از قرآن که در مدح و تمجید یاران و شاگردان پیامبر ص نازل شده‌اند، پشت می‌کنند و به استناد به روایاتی سست و جعلی از دشمنی میان خلفا با امامان سخن می‌گویند، چقدر در اشتباهند!.