۴۶- حقیقت دینداری

اى برادر بدانکه متمسک و پاى بند بودن به دیـن إسلام فقـط گذاشتن ریش، و کوتاه کردن لباس ـ شلوار و قمیص و غیره ـ نیست، بلکه با انجام این کارها، تدین اخلاقى عملى در تمامى‏ و سایر أمور زندگى هر مسلمان است، پس هر مسلمان مقید و مسئول است که در همۀ جا: مسجد، منـزل، بازار، با برادران، و أهـل خانواده‌اش، با همسایگان، پدر و مادر، و خویشان، خوش رفتار و خوش أخلاق باشد.‏