۳۰- توقفى کوتاه

توقفى کوتاه: حسن البصرى/ به مردى که به تشییع جنازه‌اى حاضر شده بود گفت: آیا می‌بینى اگر این میت به دنیا باز گردد عمل صالح و نیک انجام می‌دهد؟ مرد جواب داد: بلی، حسن البصرى گفت: پس اگر او چنان نیست تو چنین باش که در حال حاضر زنده‌ای، یعنى تو عمل و کردار نیک انجام بده.‏