روز عاشوراء:

عن أبى قتادةس: أنَّ رسول اللهص «سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ ».‏ [مسلمٍ].‏

«از أبو قتاده روایت شده است که رسول اکرم ص دربارۀ روزۀ روز عاشورا پرسیده شد، وى فرمود: روزه گرفتن آن کفارۀ سال گذشته است».‏

و یک روز قبل یا بعد از آن را روزه بگیر، رسول اکرم ص اینچنین ارشاد فرمودند.‏