صفحه نخست اخلاق اسلامی نامه ای برادرانه ۱۴- روزۀ روزهاى با فضیلت

۱۴- روزۀ روزهاى با فضیلت

روزۀ این روزها از تو فوت نشود: