مقدمۀ مترجم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد:

پس از سپاس و ستایش پروردگار جهانیان و سلام و درود بى پایان بر روان پاک خاتم پیامبران محمد بن عبدالله و آل مطهر و صحابه جان فداى او، بدانیم که بهترین زیورها دانش بشمار میرود، و این کتاب که «رسالة أخوية» «نامه‌اى برادرانه» نام دارد، و برادر محترم خالد بن هدّوب المهیدب آن را نوشته، به خوانندگان عزیز و أمت فارسى زبان جهان إسلام تقدیم میداریم، و این کتاب را به اینخاطر براى ترجمه انتخاب نمودیم که با وجود کم حجمى‏ آن، شامل پنجاه فائده از آداب مهم إسلام است که هر مسلمان باید آنها را بداند، و بدین ترتیب خواستیم به إسلام خدمتى کرده باشیم، زیرا دانستن بیشتر این فائده‌ها بر مسلمانان واجب است.‏

قابل ذکر است که در بعضى جاها مسائل غیر واضح را بطور مختصر شرح داده ایم تا خوانندۀ محترم آن را فهمیده و اشکالى در ذهن او نماند.‏

در پایان امیدواریم این ترجمه مورد قبول درگاه پروردگار قرار گرفته و مورد پسند خوانندۀ محترم قرار گیرد.‏

رياض

محرم الحرام ۱۴۱۱ هـ ق

إسحاق دبيری /