مشخصات کتاب

نامه‌ای برادرانه
تأليف:

خالد بن هدّوب المهیدب


مترجم:

اسحاق دبیری