مشخصات کتاب

اجتهاد، اتّباع، تقلید
تأليف:

شیخ محمد ناصر الدین آلبانی


جمع‌آوری و تخریج احادیث:

محمد عید عباسی