ویژگی‌های جسمانی او

علیس مردی بود گندمگون و سر تاس که فقط پشت سرش مو داشت. محاسنش سفید و چشمانی سیاه و درشت داشت، شانه‌هایش پهن و دست‌ها و بازوانش نیرومند بود، کف دست‌هایش زبر و خشن و شکمش بزرگ و نزدیک به چاق بود، میانه بالا و زیبا و خنده رو بود، چون راه می‌رفت اندکی به اطراف متمایل می‌شد، اگر بازوی کسی را می‌گرفت او را متوقف می‌کرد به طوری که نفسش را بند می‌آورد.