محیط پرورش او

پدرش ابوطالب از بزرگترین مشایخ و بزرگان عرب بود. وی فضیلت دفاع از پیامبرص در برابر اذیت و آزارهای قریش را دارد. ابو طالب فرزندان بسیار داشت و از نظر مالی در مضیقه بود لذا حمزهس و پیامبرص قبل از بعثت با هم توافق کردند که از بار مخارج او بکاهند، لذا سرپرستی علی نصیب رسول خداص شد. وی در منزل حضرتص پرورش یافت و این گونه ملازم رسول خداص شد تا اینکه خداوند حضرت را برای رسالت برگزید.