زمان و مکان تولدش

علی س سی ودو سال بعد از تولد رسول اللهص در شهر مکه مکرمه بدنیا آمد.