مشخصات کتاب

زندگی حضرت علیس

(ویژه‌ی نوجوانان)
تأليف

دکتر مصطفی سباعی


ترجمه:

امیر صادق تبریزی