صفحه نخست قرآن تاریخ قرآن کریم روایت سلیمان بن صرد س

روایت سلیمان بن صرد س

«اسماعیل بن موسی السدی برای ما حدیث کرد و گفت: شریک از ابواسحاق به ما خبر داد و او از سلیمان‌بن صرد ـ که به طور مرفوع به پیامبر ج آورده است که پیامبر ج فرمود: دو فرشته نزد من آمدند پس یکی گفت: بخوان. پیامبر ج گفت: به چند حرف؟ گفت: به یک حرف. گفت: بر آن بیفزای تا این که هفت حرف رسید».