صفحه نخست قرآن تاریخ قرآن کریم روایت ابوجهیم انصاری س...

روایت ابوجهیم انصاری س

یونس بن عبدالاعلی برایم حدیث کرد و گفت: ابن وهب به ما خبر داد و گفت: سلیمان بن بلال از یزیدبن خصیفه به من خبر داد و او از بسربن سعید که ابوجهیم انصاری به وی خبر داده است که: دو مرد در آیه‌ای از قرآن دچار اختلاف شدند و یکی گفت: آن را از رسول خداج فراگرفتم. هر دو از رسول خداج پرسیدند و رسول خداج فرمود: قرآن بر هفت حرف نازل شده است، پس در آن به جدال و مراء نپردازید که مراء در آن کفر است».