روایت ابن عمر ب

«عبیدالله بن محمد فریابی برای ما حدیث کرد و گفت: عبدالله بن میمون برای ما حدیث کرد و گفت: عبیدالله ـ یعنی ابن حفص بن عاصم بن عمربن خطاب برای ما حدیث کرد ـ از نافع و او از ابن عمر که گفت: عمربن خطاب از مردی شنید که قرآن می‌خواند پس آیه‌ای را شنید که آن را از پیامبر ج نشنیده بود لذا عمر او را نزد پیامبر ج برد و گفت: ای رسول خدا، او چنین و چنان قرائت می‌کند پس رسول خدا ج فرمود: قرآن بر هفت حرف نازل شده است که همگی کافی و شافی هستند».